Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sklep BOBAS Hanka Wieczorek z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. 3-go Maja 35, Polska, NIP 6441015034, e-mail sklep@e-wozki.pl  telefon: +48 519 172 736, zwany dalej jako Administrator.

 1. Przetwarzanie Państwa danych wynika z prowadzonej przez sklep działalności sprzedaży. Baza danych została stworzona w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www.e-wozki.pl

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i obsługa usług świadczonych przez Administratora, obsługa transakcji sprzedaży, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości, marketing usług własnych w tym analiza statystyczna składanych zamówień
 3. Aby osiągnąć cele wskazane w punkcie 2 Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi związane z realizacją zamówień, przesyłką oraz obsługą płatności.

 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres.
 5. Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz.

 6. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

 7. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

 8. Klient ma prawo wglądu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie po zgłoszeniu Administratorowi, który podejmuje na życzenie Klienta odpowiednie działania.

 9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie oraz prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

 10. Administrator wykorzystuje dane do profilowania marketingu własnych usług i produktów za pomocą narzędzi Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Allegro.

 11. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą, oraz nie wypływają w podobny istotny sposób na te osoby.

 12. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.

 13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Sklep BOBAS Hanka Wieczorek Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się: - za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@e-wozki.pl, - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Sklep BOBAS Hanka Wieczorek, ul. 3-go Maja, 41-200 Sosnowiec.
 14. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 15. Sklep BOBAS Hanka Wieczorek będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł Sklep BOBAS Hanka Wieczorek. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sklep BOBAS Hanka Wieczorek będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Sklep BOBAS Hanka Wieczorek działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 16. Klient posiadający konto na stronie www.e-wozki.pl posiada możliwość dokonywania zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez zakładkę Moje konto - Moje zgody.

 17. Klient nie posiadający konta na stronie www.e-wozki.pl może dokonywać zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych po założeniu konta lub poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji Administratorowi.

 18. Sklep BOBAS Hanka Wieczorek przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.